To content
Department of Social Sciences

Participation in particular in the following study programs

  • B. A./ M. A. Soziologie
  • B. A. Erziehungswissenschaft
  • B. A./ M. A. Lehramt (Sozialwissenschaften/ Sonderpädagogik)
  • B. A. Journalistik: Zweitfach Soziologie
  • B. A. Kultur-/Sprachwissenschaften: Komplementfach Soziologie
  • M. A. Alternde Gesellschaften